အပြောင်းအရွှေ့
၅၉ နှစ်
၁၉၆၅၊ ဧ ၂၈
အီတလီ
နိုင်ငံ

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း