အပြောင်းအရွှေ့
၂၇ နှစ်
၁၉၉၆၊ စက် ၇
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း