အပြောင်းအရွှေ့

AC Milan vs Cagliari (2024-05-11T18:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၆
  • Stadio Giuseppe Meazza
  • Simone Sozza
  • ၇၀,၆၁၂
၅ - ၁ပွဲပြီး

AC Milan vs Cagliari (2024-05-11T18:45:00.000Z)

၅ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, May 11, 2024, 18:45 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Giuseppe Meazza မှာ AC Milan ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 36 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ AC Milan ရောင်းရန်အဖြစ် 19 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ 4 အများဆုံး။