အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Bologna (2024-10-30T17:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၁၀
  • Unipol Domus
၁၇:၀၀

၃၀ အောက်

Cagliari vs Bologna (2024-10-30T17:00:00.000Z)

၁၇:၀၀

၃၀ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Wed, Oct 30, 2024, 17:00 UTC တွင် Bologna နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 10 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။