အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Fiorentina (2024-05-23T18:45:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃၈
  • Unipol Domus
  • Alessandro Prontera
  • ၁၆,၄၁၂
၂ - ၃ပွဲပြီး

Cagliari vs Fiorentina (2024-05-23T18:45:00.000Z)

၂ - ၃ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Thu, May 23, 2024, 18:45 UTC တွင် Fiorentina နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 38 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 6 အများဆုံး။ Fiorentina ရောင်းရန်အဖြစ် 10 အများဆုံး။ 7 အများဆုံး။