အပြောင်းအရွှေ့

Lecce vs Cagliari (2024-08-31T16:30:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၃
  • Stadio Via del Mare
၁၆:၃၀

၃၁ ဩ

Lecce vs Cagliari (2024-08-31T16:30:00.000Z)

၁၆:၃၀

၃၁ ဩအိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Aug 31, 2024, 16:30 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stadio Via del Mare မှာ Lecce ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 3 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Lecce ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 2 အများဆုံး။ 5 အများဆုံး။