အပြောင်းအရွှေ့

Cagliari vs Torino (2024-10-20T16:00:00.000Z)

Serie A အကြော့ ၈
  • Unipol Domus
၁၆:၀၀

၂၀ အောက်

Cagliari vs Torino (2024-10-20T16:00:00.000Z)

၁၆:၀၀

၂၀ အောက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sun, Oct 20, 2024, 16:00 UTC တွင် Torino နှင့် Unipol Domus မှာ Cagliari ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Serie A ရောက်ရှိသော Round 8 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။