အပြောင်းအရွှေ့

Aston Villa vs Everton (2024-09-14T16:30:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၄
  • Villa Park
၁၆:၃၀

၁၄ စက်

Aston Villa vs Everton (2024-09-14T16:30:00.000Z)

၁၆:၃၀

၁၄ စက်အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Sep 14, 2024, 16:30 UTC တွင် Everton နှင့် Villa Park မှာ Aston Villa ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 4 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။