အပြောင်းအရွှေ့

Manchester City vs Everton (2024-12-26T15:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၁၈
  • Etihad Stadium
၁၅:၀၀

၂၆ ဒီ

Manchester City vs Everton (2024-12-26T15:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Thu, Dec 26, 2024, 15:00 UTC တွင် Everton နှင့် Etihad Stadium မှာ Manchester City ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 18 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။