အပြောင်းအရွှေ့

Tottenham Hotspur vs Everton (2024-08-24T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၂
  • Tottenham Hotspur Stadium
၁၄:၀၀

၂၄ ဩ

Tottenham Hotspur vs Everton (2024-08-24T14:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Aug 24, 2024, 14:00 UTC တွင် Everton နှင့် Tottenham Hotspur Stadium မှာ Tottenham Hotspur ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 2 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Tottenham Hotspur ရောင်းရန်အဖြစ် 12 အများဆုံး။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 5 အများဆုံး။ 12 အများဆုံး။