အပြောင်းအရွှေ့
၃၉ နှစ်
၁၉၈၄၊ ဩ ၂
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း