အပြောင်းအရွှေ့
၃၈ နှစ်
၁၉၈၆၊ ဧ ၆
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း