အပြောင်းအရွှေ့
၃၆ နှစ်
၁၉၈၈၊ ဧ ၁၇
ဝေလနယ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း