အပြောင်းအရွှေ့
၂၂
ကျောနံပါတ်
၃၂ နှစ်
၁၉၉၁၊ စက် ၅
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း