အပြောင်းအရွှေ့
၃၆ နှစ်
၁၉၈၈၊ ဧ ၁၃
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း