အပြောင်းအရွှေ့
၃၉ နှစ်
၁၉၈၄၊ နို ၂၁
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Lewes- ယခု