အပြောင်းအရွှေ့
၄၃ နှစ်
၁၉၈၁၊ မတ် ၂၀
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Lewesဇူ ၂၀၀၈ - ယခု