အပြောင်းအရွှေ့
၃၃ နှစ်
၁၉၉၀၊ စက် ၁၉
ဘယ်လ်ဂျီယမ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း