အပြောင်းအရွှေ့
၁၇၈ cm
အရပ်
၁၈
ကျောနံပါတ်
၂၆ နှစ်
၁၉၉၇၊ စက် ၁၅
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း