NJ/NY Gotham FC vs Kansas City Current, 2024-04-14T22:00:00.000Z

NWSL Runde 0
  • Red Bull Arena
  • 8 573
1 - 1Ferdig

NJ/NY Gotham FC vs Kansas City Current, 2024-04-14T22:00:00.000Z