190 ซม.
ส่วนสูง
19 ปี
28 ม.ค. 2548
เกาหลีใต้
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

FC Seoulม.ค. 2567 - ตอนนี้