180 ซม.
ส่วนสูง
34 ปี
9 เม.ย. 2533
ฝรั่งเศส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Vannes- ตอนนี้