12
หมายเลขเสื้อ
30 ปี
17 มิ.ย. 2536
ซานมารีโน
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

SP Libertasม.ค. 2556 - ตอนนี้