180 ซม.
ส่วนสูง
45
หมายเลขเสื้อ
27 ปี
14 พ.ย. 2539
ฟินแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

PK Keski-Uusimaaม.ค. 2558 - ตอนนี้