179 ซม.
ส่วนสูง
35 ปี
9 ก.ย. 2531
โปแลนด์
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Groclin Dyskobolia- ตอนนี้