25 năm
1 thg 8, 1998
Paraguay
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Fernando de la Mora- vừa xong