37
SỐ ÁO
Nigeria
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sunshine Stars- vừa xong