Chuyển nhượng
18 năm
21 thg 2, 2006
nước Anh
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng