24 năm
10 thg 2, 2000
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Real Espanathg 2 2021 - vừa xong