37
SỐ ÁO
23 năm
22 thg 4, 2001
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Real Espana- vừa xong