41 năm
26 thg 2, 1983
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CD Marathon- vừa xong