Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Hispano FC- vừa xong