191 cm
Chiều cao
30 năm
25 thg 5, 1993
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Luverdense- vừa xong