37 năm
21 thg 7, 1986
Honduras
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CD Vida- vừa xong