38 năm
26 thg 1, 1986
Tunisia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Avenir de La Marsathg 7 2014 - vừa xong