40 năm
27 thg 1, 1984
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Luverdensethg 5 2013 - vừa xong