96
SỐ ÁO
36 năm
3 thg 11, 1987
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Al-Shababthg 7 2013 - vừa xong