171 cm
Chiều cao
44
SỐ ÁO
27 năm
23 thg 6, 1996
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Al-Shababthg 7 2015 - vừa xong