32
SỐ ÁO
23 năm
27 thg 7, 2000
Trinidad và Tobago
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

W Connection FC- vừa xong