29 năm
17 thg 12, 1994
Trinidad và Tobago
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

W Connection FC- vừa xong