Gordshem Santjen

Vanuatu
Quốc gia

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Vanuatu- vừa xong