17
SỐ ÁO
32 năm
15 thg 2, 1992
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Luverdense- vừa xong