12
SỐ ÁO
31 năm
15 thg 5, 1992
Brazil
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Luverdense- vừa xong