အပြောင်းအရွှေ့
၁၇၈ cm
အရပ်
၃၂ နှစ်
၁၉၉၂၊ ဧ ၁၄
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း