အပြောင်းအရွှေ့

AB - ပြိုင်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အဆင်သင့်ရှူသူများ

ABABဒိန်းမတ်