အပြောင်းအရွှေ့

Eupen - Eupen - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

EupenEupenဘယ်လ်ဂျီယမ်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Viking
LB
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၆.၄ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၂
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
ST
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၄.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၅
Pape Youssou Niang
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
အောက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆၂၀၂၃၊ အောက် ၁၁
Union Berlin
AM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၁.၆ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၈
Lyngby
CF
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၃.၆ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၈
Chelsea
GK
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၉.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၀
DC United
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၄.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၈