အပြောင်းအရွှေ့

Hamarkameratene - Hamarkameratene - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

HamKamHamarkamerateneနော်ဝေ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အငှားချ
Lillestrøm
CB
ဧ ၂၀၂၄ - ဇူ ၂၀၂၄€ ၅.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဧ ၃
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Jönköping S.
GK
ဧ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၄၂၀၂၄၊ ဧ ၃
အငှားချ
Molde
CM
မတ် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၄€ ၇.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ မတ် ၂၀
€ ၁.၆ သိန်း
Start
CB
ဖေ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၃.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၂၀
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
FK Haugesund
ဖေ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၇.၅ သောင်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၁၆
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Vålerenga
ဖေ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၇.၅ သောင်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၁၅
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Kristiansund BK
RB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၅.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁၆
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Raufoss
RM
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၂ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
FH Hafnarfjordur
RW
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၄€ ၂.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၁
အငှားချ
Rosenborg
CM
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၃€ ၃.၃ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၆
€ ၉ သောင်း
Kristiansund
CF
ဩ ၂၀၂၃ - ဇူ ၂၀၂၆€ ၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃