အပြောင်းအရွှေ့

Lyngby - Lyngby - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

LyngbyLyngbyဒိန်းမတ်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
IFK Norrköping
CF
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၁.၆ သန်း၂၀၂၄၊ ဧ ၁၇
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Vitesse
ST
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၇.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၂
Anderlecht
CB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၃.၈ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၃၁
Midtjylland
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၂.၂ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၃၀
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
GK
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၃.၂ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၂
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
AM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃.၃ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
DM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၈.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၀
အငှားချ
IFK Norrköping
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၆.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၈
Horsens
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၄.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၁၃
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
LW
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇွန် ၃၀