Chuyển nhượng

Beitar Jerusalem - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

Beitar JerusalemBeitar JerusalemIsrael

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Ligat HaAl

Super Cup

State Cup

Toto Cup Ligat Al