အပြောင်းအရွှေ့

Lens vs Torino (2023-08-02T17:00:00.000Z)

Club Friendlies
  • Stade Bollaert-Delelis
၀ - ၀ပွဲပြီး

Lens vs Torino (2023-08-02T17:00:00.000Z)

၀ - ၀ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Wed, Aug 2, 2023, 17:00 UTC တွင် Torino နှင့် Stade Bollaert-Delelis မှာ Lens ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။